תקנון

תקנון האתר (תקנון – אחריות ותנאים כלליים)

  1. כללי

 

1.1 העסק – "Minded, House of Wellness" – (להלן: "העסק" ).

1.2 האתר "מיינדד"  (להלן: "האתר"), מופעל על ידי העסק ומשמש כאתר למידע ומכירת כרטיסים עבור אירועי וולנס המשווקים על ידי העסק ונמכרים באתר (להלן: "האירועים").

1.3 הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 השימוש באתר, לרבות רכישת כרטיסים לאירועים באמצעות האתר, אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ו/או למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בקריאה ואישור הסכם זה, מצהיר המשתמש ו/או הרוכש באתר כי הינו מעל גיל 18, והינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

1.5 לעסק הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדית, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או עדכונו בתקנון זה.

1.6 התקנון ותנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי לרבות כל מכשיר אחר.

1.7 הזמנת מקום באחד מהאירועים דרך האתר, מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון זה.

1.8 המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כלפי העסק בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש כתוצאה משימוש באתר.

1.9 השימוש באתר על ידי המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את התקנון ואת תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד העסק ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש באתר, לרבות רכישת כרטיסים לאירועים באמצעותו.

1.10 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

1.11 ביצוע הזמנה ו/או רכישה של כרטיס לאירוע דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין. לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

הזמנת כרטיסים

2 החברה תראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש. כאשר ישנו אישור סופי של ההזמנה לאחר אישור התשלום, הכרטיסים יגיעו אל הרוכש באופן מיידי לכתובת המייל שהזין.

2.1 לצורך ביצוע רכישה באתר, הרוכש יידרש להזין את פרטיו, לרבות שם פרטי ושם משפחה ו/או שם חברה וח.פ, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום ועוד. בהזנת פרטים אלה, הרוכש מאשר את הפרטים שנמסרו על ידו, ומצהיר כי הפרטים נמסרו על פי רצונו.

.2.2 במידה ועסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש, עומדים לרשות הרוכש 3 ימים ממועד ביצוע הזמנת הכרטיס לאירוע, להסדיר את התשלום מול העסק ו/או מי מטעמו. באם לא עשה כך, יראה העסק את העסקה כמבוטלת.

2.3 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי.

קיום האירועים

  1. קיום האירועים מותנים במינימום משתתפים. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את האירוע במידה וכמות הנרשמים לא תגיע למינימום הנדרש. במקרה כזה תישלח הודעה לכל אחד מהנרשמים ויוחזר להם הסכום ששלמו עבור האירוע במלואו בתוך 5 ימים מקבלת ההודעה.

3.1 המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לסרב להמשך השתתפות של אדם באירוע במידה והתנהגותו פוגעת או מפריעה למשתתפים האחרים. אדם כזה יידרש לעזוב את המקום לאלתר ולא יהיה זכאי להחזר כספי כל שהוא.

3.2 הפסקת ההשתתפות באירוע ביוזמת המשתתף, מכל סיבה שהיא לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.

3.3המשתתפים אחראים לשמור על חפציהם האישיים לאורך כל האירוע. המארגנים לא יהיו אחראים לאובדן או גניבה של חפצים אישיים של המשתתפים באירוע.

3.4במקרה של סגר או הנחיות פיקוד העורף שלא יאפשרו את קיומו של האירוע, האירוע יבוטל והמשתתפים יקבלו בחזרה את הסכום ששילמו במלואו

לינה וארוחות

4 מיינדד בוחרת אתרי נופש במקומות קסומים בארץ, שמחברים בין גוף, נשמה, טבע. שירותי האירוח והלינה יסופקו על ידי הספקים באתר הנופש ועל אחריותם.

4.1הארוחות יסופקו בחלק מהאתרים על ידי שף פרטי שאנו שוכרים על מנת להבטיח איכות ומגוון, ובחלק מהאתרים על ידי ספקי מקום האירוח ובאחריותם.

4.2האירוח הינו בחדרים ל-2 או יותר אורחים כמפורט בהצעת המחיר לאירוע. אורח שיבקש חדר ליחיד יידרש לשלם תוספת עבור החדר. השיבוץ לחדרים יתבצע בהתאמה למספר האנשים שנרשמו באותה הזמנה וקיבלו אישור מראש לסוג החדר שבקשו.

פעילויות

5.האירועים שלנו כוללים מגוון פעילויות בילוי ופנאי, הניתנים על ידי ספקים שנבחרו על ידינו בקפידה. מובהר בזאת כי האחריות על מתן השירותים השונים היא של הספקים עצמם ואנו פועלים כמתווכים בלבד.

5.1 ההשתתפות באירועים השונים היא באחריות המשתתפים ובהתאמה למצבם הבריאותי כפי שהם מצהירים עליו להלן.

5.2בכל מקרה של שינוי בתוכנית בשל גורמים שאינם בשליטת המארגנים (כגון: מדריך/מרצה חולה, אתר סגור וכד'), המארגנים יפעלו כמיטב יכולתם להשגת חלופה הולמת.

ביטול/שינוי עסקה

6.לנוכח המצב הביטחוני – במידה והנחיות פיקוד העורף לא יאפשרו את קיומו של הריטריט, המשתתפים יקבלו בחזרה את מלוא הסכום ששילמו עבור הריטריט.

6.1 במידה והתשלום התבצע באמצעות כרטיס אשראי באתר החברה, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר. כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק בתנאי שביטול העסקה לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות . במקרה והעסקה איננה עונה לקריטריונים של "עסקת מכר מרחוק", תנאי ביטול העסקה המחייבים הם בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות אמור להינתן. אחרת התנאים לביטול עסקה הם התנאים שנקבעו ונמסרו לצרכן לפי חוזה ההתקשרות עם בית העסק, כפי שהם מפורטים בסעיף 6.2 להלן.

6.2 במידה והביטול אינו עומד בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו על הצרכן דמי הביטול כמפורט להלן:

ממועד ההרשמה ועד 21 יום לפני האירוע – ייגבה סכום של 400 ש"ח לאדם.

מ-20 יום ועד 11 יום לפני האירוע – ייגבה סכום של 800 ש"ח

מ-10 ועד ליום האירוע – לא יהיה החזר.

6.3 העסק ו/או האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמש או לרוכש, והעסק יימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

6.4   במקרה האמור בסעיף 6.3, לא תהיה למשתמש ו/ או לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או האתר בגין ביטול העסקה למעט בגין השבת סכום העסקה.

6.5 כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן.

6.6 כל הודעה על ביטול ו/או שינוי הזמנה, יימסרו לחברה באחת הדרכים הבאות :

  1. אחריות

 

7.1.   העסק ו/או מי מטעמו אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, לרבות במקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלרכוש כרטיס ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. העסק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר.

7.2.   העסק לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו ו/או בתפעולו השוטף או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.3 המשתמש מסכים כי אם יפעל בניגוד להוראות תקנון זה, ישפה המשתמש את העסק ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לעסק כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמש לשפות את העסק, עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

  1. מידע ופרטיות

8.1 ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד הרוכש כלפי העסק ו/או האתר ו/או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אשר נמסר לעסק, על מנת לספק לרוכש מידע, מוצרים ושירותים הקשורים לעסק.

8.2 העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמו רשאי לעשות שימוש במידע אשר נמסר לעסק על ידי הרוכש לצורך סקר שוק וכדומה.

8.3 העסק והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. העסק לא ימסור פרטים אישיים, למעט דרישה על פי צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין.

8.4 ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכש ו/או מי מטעמו כלפי העסק ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981, וחוק המחשבים – תשנ"ה (1995).

8.5   כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק.

8.6   העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים על פי שיקול דעתו הבלעדית.

8.7 העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר, אלא בהתאם לתקנון זה.

8.8   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרותו של העסק ו/או האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו / או דרישה כלפי העסק.

8.9 אתר זה משתמש ב"עוגיות ("cookies") "לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

8.10   העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

8.11 יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש / רוכש אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק, שכן העסק משתמש בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.

8.12 אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לרבות נספחיהם, לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ"ב – 1982.

8.13 העסק יהא רשאי להציע למשתמש מעת לעת, אירועים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של העסק, ו/או באמצעות חשבון האינסטגרם של העסק ו / או חששבון הטיקטוק של העסק, בין על ידי העסק עצמו ובין על ידי מי מטעמו, לרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.

8.14 משתמש שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את "העוגיות”, יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי העוגיות עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את קובצי העוגיות, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

9.קניין רוחני

 

9.1 העסק הינו בעל זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו.

9.2 כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים וכדומה, הינם רכושו הבלעדי של העסק ו/או האתר, אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

9.3 כל זכויות הקניין הרוחני של העסק לרבות ומבלי לגרוע, שם העסק, סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושו וקניינו הבלעדי של העסק, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת העסק לכך מראש ובכתב.

9.4 יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של העסק מראש ובכתב.

10.שונות

 

10.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך פתח תקווה, ו/או מחוז מרכז.

10.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

10.3 אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות העסק של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

10.4   המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

10.5   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד העסק ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או לרכישות הכרטיסים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

10.6 כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לעסק, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי עסקים מעת שליחתם בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדי העסק.

10.7    לשאלות בעניין תקנון זה ו/או איזו מהוראותיו, וכן בקשר לתלונה הקשורה באתר, אנא פנה באמצעות הלשונית המופיעה באתר תחת השם "צור קשר".

10.8 ניתן ליצור קשר עם העסק / האתר באמצעים הבאים :